Книжевен и драмски портрет

на роднокрајниот автор

Драги Трајчев

20-03-2018 година                        
салон фоаје2
вторник во 19 часот