Книжевен портрет на роднокраjната авторка Љубинка Давидовска

Омаж за творештвото на авторката, Славица Цветкова

10.05.2018 (Четврток) Салон фоаје 2

Почеток од 19:00 часот