Промоција на книгата „Голотија на душата“ од Ивана Карова.

ИЗДАВАЧ: Центар за култура „Бели мугри“ – Кочани
ЗА ИЗДАВАЧОТ: Кристина Атанасова Арсова
ПОДДРЖУВАЧ: Општина Кочани
РЕЦЕЗЕНТ: Славица Цветкова
ЛЕКТОР: Вангелија Цавкова
ДИЗАЈН: Александар Арсов
КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Филип Тодоров
ПЕЧАТИ: Печатница „Генекс“ – Кочани